جوانان نخبه و کارآفرینان بروجردی

مدیر عامل شرکت هدی رایانه زاگرس
دارای طرح برتر کشور و دانش بنیان آموزش مجازی و وب کنفرانس می باشند

دارای طرح برتر کشوری لیزر بلند برد می باشند