د., 09/25/2017 - 09:31

دومین روز هفته دولت

دومین روز هفته دولت (هفته آرامش و امید )
افتتاح سردخانه نگهداری مواد غذایی
افتتاح پروژه پارک نام آوران
افتتاح پروژه بلوار جانبازان