ی., 12/17/2017 - 13:24

اسامی بخشداران بخش مرکزی بعد از انقلاب اسلامی شهرستان بروجرد

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

مدرک و رشته تحصيلی

محل خدمت

تاريخ مسئوليت

ملاحظات

شهرستان

بخش

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

1

نصراله

رهبری

_

_

_

ليسانس علوم اجتماعی

بروجرد

مرکزی

16/4/55

27/11/59

 

2

رحيم

گودرزی

حاجی آقا

1323

92

ليسانس علوم سياسی

بروجرد

مرکزی

30/11/59

10/11/60

 

3

محمد

نورانی

اسماعيل

1322

27

ليسانس جغرافيا

بروجرد

مرکزی

11/11/60

20/7/62

 

4

سعيد

خلاشی

_

_

_

_

بروجرد

مرکزی

28/6/62

17/7/64

 

5

محمد

نورانی

اسماعيل

1322

27

ليسانس جغرافيا

بروجرد

مرکزی

17/7/64

20/1/66

 

6

غلام

غلامی

محمدولی

1335

236

ليسانس جغرافيا

بروجرد

مرکزی

20/1/66

8/2/69

 

7

امراله

حقيقی

اکبر

_

_

_

بروجرد

مرکزی

9/2/69

5/10/69

 

8

سيداحمد

حسينی

علی اصغر

1335

296

ديپلم اقتصاد

بروجرد

مرکزی

3/12/71

2/6/74

 

9

نبی اله

بختياری نژاد

عبدال

1334

394

ليسانس کشوری ومدنی

بروجرد

مرکزی

11/6/74

13/4/75

 

10

علی عبدال

بهاروند

نورعلی

1338

19919

ديپلم کشاورزی

بروجرد

مرکزی

20/8/75

4/12/76

 

11

مجتبی

زالی

محمدکاظم

1346

60

فوق ديپلم ساختمان

بروجرد

مرکزی

13/3/78

30/6/83

 

12

محمدعلی

گودرزی

علی

1348

1550

ليسانس علوم سياسی

بروجرد

مرکزی

6/8/83

 

 

13

عباس

حیدری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

مهرداد

حسینی

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاکنون

 

15

محمدعلی

گودرزی

علی

1348

1550

ليسانس علوم سياسی

بروجرد

مرکزی

2/92

 

 

16

محسن

یعقوبی فر

--

-

-

-

-

-

2/92

تاکنون

بخش اشترینان