ش., 01/20/2018 - 18:07

اسامی معاونین فرمانداری بعد از انقلاب اسلامی در شهرستان بروجرد

رديف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تاريخ تولد

شماره شناسنامه

مدرک و رشته تحصيلی

محل خدمت

تاريخ مسئوليت

ملاحظات

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

1

نصراله

رهبری

_

_

_

ليسانس علوم اجتماعی

بروجرد

16/4/55

3/11/59

 

2

رحيم

گودرزی

حاجی آقا

1323

92

ليسانس علوم سياسی

بروجرد

3/11/59

10/11/60

 

3

محمد

نورانی

اسماعيل

1322

27

ليسانس جغرافيا

بروجرد

1/1/60

18/5/65

 

4

محمد

نورانی

اسماعيل

1322

27

ليسانس جغرافيا

بروجرد

3/6/65

25/12/65

 

5

محمد

نورانی

اسماعيل

1322

27

ليسانس جغرافيا

بروجرد

5/4/66

14/8/69

 

6

عليرضا

بابازاده

عليمراد

1335

84

فوق ديپلم رياضی

بروجرد

14/8/69

29/12/72

 

7

نبی اله

بختياری نژاد

عبدال

1334

394

ليسانس کشوری و مدنی

بروجرد

13/4/75

1/12/76

 

8

احمد

کاوند

رحمت اله

1328

1

فوق ديپلم ساختمان

بروجرد

28/11/76

1/1/80

 

9

حسن

بلوريان

محمدتقی

1341

382

ليسانس مديريت دولتی

بروجرد

1/4/82

 

معاون برنامه ريزی

10

عباس

خراطی

رضا

1337

53494

فوق ديپلم ساختمان

بروجرد

7/6/81

 

معاون سياسی

11

حسن

بلوریان

محمدتقی

-

-

-

-

-

-

معاون سياسی

12

ماشااله

کریمی

-

-

-

-

--

 

-

-

13

مهدی

پازوکی

-

-

-

-

--

 

-

معاون برنامه ريزی

14

محسن

یعقوبی فر

-

-

-

-

--

 

-

معاون برنامه ريزی

15

بیژن

داودی

-

-

-

-

--

 

-

معاون سياسی

16

احمد

گودرزیان

-

-

-

-

-

2/93

تاکنون

معاون سياسی

17

محمد

کیانی

-

-

-

-

-

2/93

تاکنون

معاون برنامه ريزی