ی., 12/17/2017 - 13:23

صنايع دستی

بسمه تعالی

مقدمه:

استان زيبای لرستان بعنوان يکی ازکهن بومهای اين سرزمين باپيشينه ای به وسعت تاريخ وجلوه های بديع،چون نگينی برانگشتری زاگرس ميدرخشد؛تنوع بی نظير فرهنگ وتاريخ،هنرهای دستی وسنتی وآداب وقوم شناسی،وجلوه های خدادادی طبيعی، صفحاتی رنگين وبی بديلی اززيبايی ولطافت رابوجودآورده است که هرکدام آيينه ای تمام نماازشکوه وزيبايی است.

دراين استان صنايع دستی فراوان وارزنده ای رواج داردکه ازآنجمله ميتوان به رشته های:فرش وگليم بافی-قلمزنی روی ورشو-جاجيم بافی-نمدوزيلوبافی-پلاس وکلاه نمدی-انواع تابلوفرش-ساخت آلات موسيقی سنتی(نازک کاری چوب)-سفالگری-گيوه بافی و...همچنين صنايع دستی نقاط ديگرکشورمانند:منبت ومعرق ومشبک کاری روی چوب-حجاری سنگ-قلمزنی روی مس-عروسک سازی –قلاب بافی-طراحی فرش و...که قابل آموزش وتوسعه ميباشند.

استان لرستان باداشتن پتانسيلهای قوی هنری دارای قابليتهای بسيارزيادوبالادرکليه زمينه های هنری ودستی ميباشد که باکمی همت تلاش واعتنايی والا ميتواندقابليتهای بالای خودراجلوه گرسازد،داشتن مناطق مختلف روستايی وعشايری باخصوصيات مختلف صنايع دستی وهمچنين نقاط شهری که بارشداقتصادی واجتماعی فعلی دارای کاربردهای جديد وتازهای دراين زمينه ميباشند وبااندکی اهتمام وتوجه ميتواندباعث ايجاداشتغال وکاردرنقاط شهری استان گرددرشته های مانندمرواربافی –مکرومه بافی سبدوحصيربافی-مليله کاری- انواع سوزندوزيهای سنتی-گبه بافی-هنرسوخت وضرب روی چرم-کاغذسازی-صحافی سنتی-نگارگری وتذهيب وتشعير-چاپ قلمکار وباتيک وسيلک اسکرين -طراحی بافت پارچه –مخمل دوزی ودارايی بافی وبسياری ازرشته های ديگرکه با اندکی عشق به هنرميتواننداثرات مفيد وعظيمی درجامعه داشته باشندوکاملا قابل عرضه وفعاليت ميباشد.

با توجه وظيفه اصلی سازمان صنايع دستی کشور که اين نيز ادامه دهنده روشهای راهبردی آن است و روی آوردن سازمان در برنامه سوم توسعه به امر آموزش -توسعه -ترويج و فعاليت در بعد حمايتی از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستی،اين اداره نيز با تغير خط مشی کاربردی سازمان در اهداف بلند مدت و روی اوردن به اصول حاکميتی ،سعی در حذف نمودن سيستمهای قديمی بنگاه داری و رويکردی تازه و نوع به امر صنايع دستی در کشور و به تبع آن در استان ميباشد .

صنايع دستی رايج استان:

1-منبت کاری 5-گلسازی

2-معرق روی چوب 6-قلمزنی روی مس

3-مشبک روی چوب 7-خوشنويسی

4-سفالگری وسراميک 8- گيوه بافی ودوزی

9-مکرومه بافی 10-طراحی فرش

11-نگارگری 12-تذهيب وتشعير

13-عروسک دوزی و سازی 14 -شمع سازی

15-ساخت مصنوعات ورشوئی 16-قلاب دوزی

صنايع دستی بومی استان:

1-فرش بافی 6-گيوه دوزی

2-گليم بافی 7-گيوه بافی

3-جاجيم بافی 8-ورشو سازی

4-نمدمالی 9-قلمزنی روی ورشو

5-سياه چادربافی 10-خراطی چوب

11-ساخت مصنوعات ورشوئی

رشته های صنايع دستی که توسط آن مديريت آموزش داده شده است(ازسال 79):

1-فرش بافی 2-گليم دوزی

3-گيوه دوزی 4-جاجيم بافی

5-منبت کاری 6-گيوه دوزی

7-گيوه بافی 8-مشبک ومعرق روی چوب

9-قلمزنی ورشو 10-حجاری سنگ

11-ورشوسازی 12-سفالگری ولعاب

13-گلسازی 14-طراحی فرش

رشته های اولويت دار استانی:

1-گليم بافی 2-قلمزنی ورشو

3-ورشوسازی 4-جاجيم بافی

5-سفالگری ولعابکاری 6-حجاری سنگ

7-طراحی سنتی 8-مشبک ومعرق چوب

تعدادصنعتگران وهنرمندان صنايع دستی استان که به طورمستقيم دربخش صنايع دستی مشغول به کار می باشند البته بصورت تقريبی:33500نفر

بروجرد
صنايع دستی چوبی(مشبک-معرق-منبت-نازک کاری«ساخت آلات موسيقی»-خراطی-محرق)-صنايع دستی فلزی(قلمزنی-ساخت-مشبک-معرق-فرفورژه)-ورشوسازی(ساخت-قلمزنی)-زيراندازهای سنتی(فرش-انواع گليم-زيلو-نمد)بافته های سنتی(جاجيم-پلاس-پای پوش-جوراب-گيوه بافی-گيوه دوزی-جل-نمکدان-سفره-ريسمان-سياه چادر)مصنوعات چرمی-صنايع دستی تکميلی وتلفيقی- پيکره وحجم سازی(سنگ-چوب-فلز-گچ-رزين)مکرومه بافی-توردوزی-عروسک سازی-شمع سازی-سفالگری(ساخت-کتيبه-لعابکاری)منجوق دوزی-نقاشی برروی شيشه(ويترای)-خوشنويسی وتذهيب-حجاری سنگ-آبگينه(نقاشی وحکاکی برروی شيشه)-مسگری-قفل سازی سنتی -گره وکاربندی چوب